અંગદાન-દેહદાન-ચક્ષુદાન

ક્રમ ફોટો નામ સરનામુ જન્મ તારીખ દાન
અંગ દાન ચક્ષુ દાન દેહ દાન